بريتانيا اعلام کرد وزيران امورخارجه پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان ، برای بررسی گام بعدی درارتباط با برنامه اتمی ايران، امروزجمعه درلندن با يکديگرديدار می کنند.

دربغداد، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزپنجشنبه اظهارداشت کاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آمريکا که درحال بازديد ازعراق است، در اين جلسه شرکت خواهد کرد. خانم رايس پيشتر خاطرنشان ساخته بود که مشکل است بتواند تغييری دربرنامه خود بدهد. آمريکا اميدواراست که بتواند حمايت اعضای شورا امنيت را درمورد تحريم ايران کسب کند. اِمِرجونز پری Emyr Jones Parry سفير بريتانيا درسازمان ملل متحد روزپنجشنبه اظهار داشت اعضای شورای امنيت مذاکرات خود را برای بررسی تحريم اقتصادی ايران هفته آينده آغاز خواهند کرد.

سفيربريتانيا افزود پيش بينی می کند که شورای امنيت مباحثات خود را طبق ماده ۴۱ منشورملل متحد که اِعمال تحريم های غيرنظامی را تجويز می کند، به عمل خواهد آورد. با اين حال وزيرامورخارجه روسيه خواستارآن شده است که درجهت حل بن بست اتمی ايران ، کوشش های بيشترديپلماتيک معمول گردد.

درهمين حال محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی روزپنجشنبه اظهارداشت ايران بيمی ازتهديدهای مربوط به تحريم اقتصادی به خود راه نمی دهد.