اعلاميه سازمان عفو بين الملل، ۷ زن ايرانی در خطر سنگسار را نام برده و ازجهانيان در خواست اقدام فوری کرده است.

اين زنان پريسا اکبری، ايران اسکندری، خيره و لانيا، شمامه قربانی، کبری نجار، صغرا مولائی و فاطمه هستند.

به گفت و گوی حميده آرميده از صدای آمريکا و محمد مجيدی دبير شاخه دانشجوئی جبهه اتحاد ملی در تهران در اين مورد توجه کنيد.