تعدادی از دانشجويان ايرانی در زندانهای جمهوری اسلامی تحت بازداشت هستند. حميده آرميده از بخش فارسی صدای امريکا با آقای محمد مجيدی، دبير شاخه دانشجوئی جبهه ملی ايران در اين مورد گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.