يک تيم پزشکی فرانسوی نخستين عمل جراحی در حالت بی وزنی را در يک هواپيما انجام داده است.

 هواپيما، برای ايجاد حالت بی وزنی، در مدتی که جراحی انجام ميگرفت برفراز يک ناحيه مزروعی، در حالت موسوم به سقوط آزاد پرواز ميکرد.

جراحان در اين عمل جراحی، که آزمايشی مقدماتی برای طرحی گسترده تر است، غده ای را از آرنج يک مرد درآوردند.

هدف نهائی آژانس فضائی اروپا، توليد ربات های هدايت شونده از کره زمين، برای عمل جراحی در فضاست.