حماس والفتح، دوگروه فلسطينی سياسی رقيب، گفتگوهائی را که قراربود برای تشکيل يک دولت وحدت با يکديگربه عمل آورند، لغوکردند.

درنشانه ای که حکايت ازآن دارد که اختلافات عميق ميان اين دو گروه همچنان به قوت خود ادامه دارد، دستياران محمود عباس رئيس حکومت خود مختار فلسطينی اظهارداشتند که آقای عباس ديدار امروز، سه شنبه، خود را با رهبران حماس درشهر غزه لغو کرد. هيچ تاريخ جديدی برای ديدار طرفين اعلام نشده است.

حماس پيشتراعلام داشته بود که درمورد دستيابی به توافقی برسرتشکيل يک حکومت وحدت فلسطينی جدی است. آقای عباس گفته است هرگونه حکومت وحدت فلسطينی که حماس را نيزدرعضويت داشته باشد، قراردادهای موقت صلح با اسرائيل را بايد بپذيرد.

رهبران حماس می گويند می خواهند قدرت را با الفتح تقسيم کنند، اما حاضربه قبول مفاد توافقی که اسرائيل را به طورضمنی به رسميت می شناسد، نيستند. منشورگروه ستيزه گرحماس خواستار نابودی اسرائيل است.