در پی بازداشت يک فعال سياسی و همسر وی در اردبيل، آقای محمد مجيدی، دبير شاخه دانشجويی «جبهه اتحاد ملی»، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مورد دستگيری اين زن و شوهر را مورد بررسی قرار داد. در گفتگوی دوم آقای مجيدی درباره شرايط زندانيان سياسی در ايران توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.