با وجود اينکه دولت آلمان با افراطيون اسلامی در اين کشور تاکنون واکنش های تندی از خود نشان داده است و فعاليت چندين گروه تندروی اسلامی را ممنوع ساخته با اين حال در صدد است به وضعيت مسلمانان مقيم آلمان توجه بيشتری کند. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.