به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره نشست مجمع عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه در اتريش افتتاح شد توجه فرمائيد.