گروهی که خود را " بريگاد انتقام ترکيه " می نامد ، مسئوليت بمب گذاری شامگاه روزسه شنبه را در شهر کرد نشين دياربکر درترکيه که ۱۰ نفر را به هلاکت رسانيد ، برعهده گرفت.

اين گروه دراعلاميه ای که درجايگاه اينترنتی خود منتشرساخت ، تهديد کرد به انتقام خون هرشهروند ترک که درجريان حملات شورشيان حزب کارگران کردستان ترکيه کشته شود ، ۱۰ شهروند کرد را به قتل خواهد رسانيد. اين ادعا مورد تأييد منابع مستقل قرارنگرفته است. درهمين حال جوزف رالستون Joseph Ralstonژنرال بازنشسته وفرستاده ويژه آمريکا ، درمورد چگونگی روياروئی با شورشيان کرد که ازپايگاه های خود درعراق با ترکيه می جنگند ، روزچهارشنبه درآنکارا با مقامات ترکيه به گفتگو نشست.

ژنرال رالستون گفت انجام اقداماتی فوری و ملموس ضروری به نظرمی رسد تا به افکارعمومی ترکيه، آمريکا وعراق نشان داده شود که مقامات مسئول نسبت به محو تهديد تروريسم جدی هستند.