يک ماه پس از آتش بسی که با ميانجيگری سازمان ملل متحد به دست آمد وجنگ حزب الله با اسرائيل را پايان داد ، رهبرحزب الله اعلام داشت که گروه وی همچنان درجنوب لبنان به جای خود باقی است.

حسن نصرالله رهبرحزب الله روز چهارشنبه در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره اظهار داشت چريک های حزب الله همچنان در مرز اسرائيل حضور دارند. نصرالله گفت هيچ کس نمی تواند ازدفاع حزب الله ازسرزمين متعلق به خود ممانعت به عمل آورد.

در واشنگتن ، ديويد ولچ David Welch  يک مقام بلند پايه آمريکائی به يک کميته مجلس سنای آمريکا اظهار داشت خلع سلاح حزب الله همچنان به صورت مساله ای باقی است، اما ضرورت دارد که لبنان حق حاکميت ملی خود را اِعمال کند. آقای ولچ گفت يکی ازوظايف اصلی نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد درلبنان ، حصول اطمينان نسبت به اين موضوع است که هيچ اسلحه ای مخفيانه ازطريق مرزهای لبنان برای حزب الله ارسال نخواهد شد.

عقيده براين است که سوريه وايران با فراهم آوردن اسلحه و پول برای حزب الله ، حاميان عمده اين گروه به شمارمی روند.