شهروندان آلمانی در جستجوی زندگی بهتر از آلمان رهسپار کشور سوئيس می شوند.

همکارمان رامش از شهر ژنو در سوئيس جزئيات را بيان می کند.