وزارت امورخارجه چين دولت آمريکا را به علت استفاده از زندان های مخفی درخارج ازخاک آمريکا برای زندانی کردن افراد مظنون به ارتکاب عمليات تروريستی مورد انتقاد قرارداد.

پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا روز چهارشنبه طی سخنانی برای نخستين باراذعان کرد که عوامل سازمان سيا افراد مظنون به ارتکاب عمليات تروريستی را درنقاطی مخفی درخارج ازآمريکا مورد بازجوئی قرارداده اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه چين روزپنجشنبه دريک جلسه توضيحاتی عادی اظهارداشت چين هوادارتبعيت ازاصول منشورسازمان ملل متحد و معيارهای اساسی حاکم برمناسبات بين المللی است.

چين پيشترازنحوه برخورد آمريکا با پنج شهروند چينی که دربازداشتگاه خليج گوانتانامو زندانی بودند، انتقاد می کرد.

دولت آمريکا چندی قبل با تحويل اين افراد به آلبانی، موجبات خشم بيشتر چين را فراهم آورد. لازم به يادآوری است که چين خود به علت استفاده از زندان های مخفی که گفته می شود دربسياری ازآن ها زندانيان سياسی دربازداشت به سرمی برند، مورد انتقاد محافل بين المللی قراردارد.