در هفتمين سال پياپی ۱۷ برنامه تئاتر از سوی هنرمندان در تبعيد در فرانسه برگزار می شود. محمد رضا شاهيد خبرنگار صدای امريکا در پاريس در اين زمينه گزارشی دارد که می شنويد.