رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا وجود زندان های مخفی سی آی ای در اروپا را تائيد کرده است.

نسرين مهدوی، خبرنگار صدای آمريکا در آلمان گزارش می کند.