به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره آغاز ورود نيروهای پاسدار صلح از اروپا به جنوب لبنان توجه فرمائيد.