در پی گزارشهای خروج منوچهر محمدی، رهبر جنبش مستقل دانشجوئی و زندانی سياسی از ايران، خواهر وی، نسرين محمدی، در گفتگوئی انحصاری با رامش در اين مورد صحبت می کند.