کمترازيک روز پس ازآن که انفجاربمب دردوشهر ترکيه بيش از ۲۰ نفر را مجروح ساخت، انفجار ديگری درجنوب ترکيه سه نفر را ازپای درآورد.

انفجار روزدوشنبه که درشهر آنتاليا درسواحل دريای مديترانه روی داد، شيشه های فروشگاه های اين تفريحگاه معروف را نيزخرد کرد وبه فروشگاه ها آسيب وارد آورد. حدود ۲۰ نفرنيزمجروح شدند ومقامات مسئول درحال تحقيق درباره انفجارهستند.

بمب گذاری های روزيکشنبه درشهراستانبول وتفريحگاه مرمره، يک تفريحگاه ديگردريای مديترانه ، ۲۷ نفر ازجمله ۱۰ توريست بريتانيائی را مجروح ساخت. يک گروه ستيزه گر کرد موسوم به «شاهين های آزادی ترکيه» طی اعلاميه ای که دراينترنت منتشر ساخت، مسئوليت  بمب گذاری های روزيکشنبه را برعهده گرفت. اين گروه به حزب غيرقانونی کارگران کردستان ترکيه مرتبط است که ازسال ۱۹۸۴ تاکنون مبارزه مسلحانه ای برای تاسيس يک کشورمستقل کرد درپيش گرفته است.

درتحولی ديگر، آمريکا اعلام داشت که جوزف رالستون ژنرال بازنشسته نيروی دريائی را به عنوان فرستاده ويژه آمريکا برای همکاری با ترکيه وعراق درجهت روياروئی با حزب کارگران کردستان وسايرگروه های تروريستی درشمال عراق ودرطول مرزترکيه و عراق تعيين کرده است.