دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا کاهش چاپ کتاب و بستن پايگاه های اينترنتی در ايران را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.