جت مسافربری شرکت هواپيمائی «کام اير» با پنجاه نفر سرنشين امروز (يکشنبه) زمان کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه شهر «لکسينگتون»، واقع در ايالت «کنتاکی» » آمريکا سقوط کرد.

 مقامات فرودگاه ميگويند از اين سانحه تنها يک مسافر جان سالم بدر برد.

«دان بورن هورست» رئيس شرکت هواپيمائی مسافربری «کام اير» ميگويد چهل و هفت نفر سر نشين و سه نفر از کارکنان با پرواز شماره پنجاه و يک بيست و نه عازم جنوب ايالت «جرجيا»ی آمريکا بودند.

 تنها بازمانده اين سانحه در بيمارستان تحت معالجه است و که بر اساس گزارش های رسيده در حالت بحرانی بسر ميبرد.

«مايکل گاب»، يکی از مقامات فرودگاه ميگويد دو موتور جت هنگام برخاستن با مشکلات فنی روبرو شدند، و هواپيما در فاصله دو کيلومتری باند فروگاه سقوط کرد.

يک شاهد عينی گفت همزمان با سقوط هواپيما صدای انفجار شنيد؛ نوری بسياری روشنی و دود در نزديکی فرودگاه مشاهده کرد.

 مقامات هيئت امنيت ترابری آمريکا در حال رسيدگی علت سقوط هواپيمای جت مسافری هستند.