به گزارشی از نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان پيرامون مطبوعات آلمان و پاسخ جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد مشوق ها توجه فرمائيد.