قصری در اسلو، که زمانی محل زندگی ويدکان کويسلينگ، نروژی همدست نازی های آلمان بود، بازسازی و به موزه هالوکاست و تحمل پذيری مذاهب مبدل شده است. اين قصر اکنون در اختيار مرکز مطالعات هالوکاست و اقليت های مذهبی است.

 در اين موزه شواهد و مدارک آزار و ايذای يهوديان و اقليت های مذهبی به نمايش گذاشته شده است.

 ويدکان کويسلينگ در سال ۱۹۴۱ ، پس از تشکيل يک دولت دست نشانده اشغالگران نازی در نروژ، در اين قصر سکنی گزيد. کويسلينگ در سال ۱۹۴۵ دستگير و برای خيانت به نروژ اعدام شد.

 در دواران اشغال نروژ توسط نازيهای آلمان بيش از هفتصد يهودی از دو هزار و پانصد يهودی سکنه آن کشور اخراج شدند و در جريان آزار و ايذا و نسل کُشی موسوم به هالوکاست جان سپردند.