مقامات تايلندی، يک آمريکائی ۶مقيم تايلند را برای بازجوئی در مورد مرگ ده سال پيش يک دختر بچه آمريکائی که در مسابقه زيبائی کودکان برنده شده بود، به آمريکا فرستاده اند.

 اين مرد که جان مارک کار نام دارد، در ارتباط با قتل جان بنت رمزی، که هنگام مرگ شش سال داشت، با اتهامات قتل، آدم ربائی و تجاوز جنسی روبروست. اين دختر بچه در سال ۱۹۹۶ در شهر بولدر در ايالت کلروادو به قتل رسيد و پرونده قتل وی کماکان برای تعقيب باز است.

جان مارک کار که روز پنجشنبه در تايلند توقيف شد ميگويد هنگام کشته شدن جان بنت رمزی، با او بود ، ولی تاکيد ميکند که مرگ دختر بچه تصادفی بوده است، هرچند که نشانه ها از کتک خوردن و خفه شدن او حکايت دارد.

برغم اعترافات جان مارک کار، در مورد گناهکار بودن او شک و ترديدهائی بوجود آمده است. زن سابق وی ميگويد هنگامی که والدين جان بنت رمزی جسد دخترشان را در زير زمين خانه پيدا کردند، وی با شوهر سابق خود در ايالت آلاباما بود.