در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گفته های کريمی راد سخنگوی قوه قضائيه در مورد فيلم اعترافات دکتر جهانبگلو و دخالت مقامات امنيتی در امور مالی و قضائی ايران را مورد بررسی قرار می دهد.