يک هواپيمای حامل توريست های لهستانی که با يک هواپيمای استيجاری از ترکيه به کشورشان بازمی گشتند، در ميانه مراقبت های تروريستی، چهارشنبه شب اشتباها در يک فرودگاه نظامی ناتو در غرب لهستان فرود آمد.

 اين هواپيمای بوئينگ هفتصد و سی و هفت قرار بود در فرودگاه لاويجا در پُزنان به زمين بنشيند که يک فرودگاه غير نظامی است. اما به علت اشتباه خلبان هواپيما در پيدا کردن فرودگاه، در يک فرودگاه نظامی ناتو فرود آمد که با فرودگاه مقصد پانزده کيلومتر فاصله دارد .

 ماموران امنيتی پس از تحقيقاتی که از خدمه و مسافران هواپيما بعمل آوردند متوجه اشتباه خانم خلبان هواپيما شدند و اجازه دادند هواپيما برای فرود در فرودگاه مقصد، دوباره به آسمان بازگردد.