پليس در شرق افغانستان از مجروح شدن بيست نفر، از جمله زنان و کودکان، در اصابت راکتی خبر داده است که کارگران يک شرکت جاده سازی هندی هدف آن بودند، اما به يک خانه اصابت کرد. مقامات محلی ميگويند اين حمله امروز در ناحيه Shighal در ولايت کونار انجام گرفت.

در خشونتی ديگر در ولايت جنوبی زابل، شورشيان طالبان اواخر وقت روز شنبه، به يک پاسگاه پليس حمله کردند و در تيراندازی هائی که متعاقب آن رخ داد، يک ستيزه گر طالبان کشته و يک ستيزه گر ديگر مجروح شد.

در واقعه ای ديگر در همين ولايت، ستيزه گران دو کاميون را به آتش کشيدند و سه کاميون را ربودند.

افغانستان ، بخصوص جنوب آن، اخيرا شاهد تشديد خشونت بوده است. بيش از هزار نفر در سال جاری کشته شده اند، که بالاترين رقم تلفات پس از سرنگونی رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط نيروهای تحت فرماندهی آمريکاست .