به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در برنامه تلويزيونی ميزگردی با شما درباره پانزدهمين سالگرد قتل شادروان دکتر شاپور بختيار و بزرگداشت وی در پاريس توجه فرمائيد.

مشروح کامل گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا همچنين از صدای آمريکا پخش شد که در برگيرنده سخنرانی دکتر منوچهر رزم آرا است.