پليس عراق ميگويد روز شنبه سه بمب در يک بازار، در شمال بغداد، منفجر شد .

 انفجاربمب های بلا فاصله کمی از يکديگر در شصت و پنج کيلومتری شمال بغداد صورت گرفت، و حداقل ده نفر را مجروح کرد.

 شهر «باکوبا» بخاطر داشتن آميزه های مذهبی و قومی مختلف معروف است، و بدين خاطر، صحنه خشونت های بسياری بوده است.

 در تحولی ديگر، مقامات عراق ميگويند پليس با يک سلسه حملات تهاجمی در سراسر کشور موفق شده است شصت و هشت نفر مظنون ستيزه گر را دستگير کند.