آمريکا چندين شرکت خارجی را در کوبا، هند، کره شمالی و روسيه به خاطر فروش فن آوری نظامی به ايران مشمول تحريم قرارداد.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا می گويند تحريم ها، شرکت روسی سازنده هواپيماهای سوخوی و يک شرکت روسی صادرکننده اسلحه موسوم به روسوبورونکسپورت Rosoboronexport را شامل شده است.

تحريم ها همچنين دوشرکت هندی، دوشرکت کره شمالی ويک شرکت کوبائی را هدف گرفته است.

وزارت امورخارجه روسيه تصميم متخذه را به عنوان يک اقدام غيرقابل قبول مورد انتقاد قرارداد. در بيانيه وزارت امورخارجه روسيه آمده است اين اقدام کوششی غيرقانونی برای آن است که شرکت های خارجی را وادارسازند که طبق قوانين داخلی آمريکا کارکنند.

تحريم های اِعمال شده ، مانع ازآن است که دولت آمريکا ازشرکت های مشمول تحريم کالا وخدمات خريداری کند ويا کمک های مالی دراختيارآن ها قراردهد. تحريم ها همچنين ازفروش هرگونه تجهيزات نظامی، خدمات وفن آوری به شرکت های مشمول تحريم وشرکت های تابعه آن ها ممانعت می کند.

اين تحريم ها طبق قوانين آمريکا وضع گرديده است وهدف ازآن جلوگيری از فروش لوازم وتجهيزاتی به ايران است که می تواند درسيستم های موشکی ويا سلاح های کشتارجمعی مورد استفاده قرارگيرد.