هواپيماهای جنگی اسرائيل در حملاتی کوبنده عليه چريک های حزب الله در لبنان، جنوب بيروت و پل های منتهی به شمال مسيحی نشين را بمباران ميکنند.

مقامات لبنانی ميگويند در بمباران های امروز، که  ارتباط با  سوريه در امتداد مناطق ساحلی را  قطع کرد، دست کم پنج نفر کشته شدند.

جت های اسرائيل چند روستا در جنوب لبنان و مواضع حزب الله در جنوب بيروت را بمباران کردند. آسمان شهر، پس از حملاتی که مقامات ميگويند يک سرباز لبنانی را کشت، زير ابری از دود رفته بود.

 هزاران سرباز نيروی زمينی اسرائيل نيز در جنوب لبنان برای ايجاد يک منطقه حائل با چريک های حزب الله می جنگند.

تلويزيون العربيه از کشته شدن سه سرباز اسرائيلی در نبرد امروز خبر داد. ارتش اسرائيل کشته شدن دو نفر از آنان در جريان اصابت شليک های حزب الله  به تانک حامل  آنها را تائيد کرده است.

 مقامات در اسرائيل ميگويند حزب الله امروز بيش از صد راکت به اسرائيل  شليک کرد که  دو نفر را کشت.

در شرق لبنان نيز  شاهدان از کشته  شدن دست کم بيست و  سه زارع در  مزرعه ای در نزديکی مرز با سوريه خبر داده اند

 ژنرال اسرائيلی بنی گانز ميگويد اسرائيل برای تحقق هدفهايش در ناتوان ساختن حزب الله به تهديد اسرائيل، از هر نيروئی که لازم باشد استفاده خواهد کرد .

 حزب الله روز پنجشنبه بيش از صد و پنجاه راکت به شمال اسرائيل شليک کرد و هشت غير نظامی را کشت.

حسن نصرالله رهبر حزب الله تهديد به شليک راکت به تل اويو کرده است، اگر اسرائيل به مرکز بيروت حمله کند.

 وی همچنين گفته است حزب الله شليک راکت ها را متوقف ميکند، اگر اسرائيل حمله به شهرکهای لبنان را متوقف کند.

نخست وزير لبنان ميگويد سه هفته جنگ در کشورش بيش از نهصد کشته بجا گذاشته است. دست کم بيست و هفت اسرائيلی نيز از هنگامی که جنگ شروع شد در حملات راکتی حزب الله کشته شده اند.