همزمان با ادامه مذاکرات در سازمان ملل متحد جهت پيدا يافتن راه حلی برای پايان دادن به بحران جنگ، رهبران کشورهای مسلمان جهان در کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی، که در مالزی تشکيل شد، خواستار آتش بس فوری و بدون قيد و شرط در لبنان شدند.

«فوزی صلوخ»، وزير امور خارجه لبنان، روز پنجشنبه از اعضاء سازمان کشورهای اسلامی خواست مشترکاً قطعنامه ای در محکوميت اقدامات اسرائيل در لبنان صادر کنند.

آقای صلوخ ميگويد: "ما خواستار آتش بس جامع و فراگير، خروج نيروهای اسرائيل، ايجاد يک کميسون قضائی بين المللی برای پی گيری عمليات جنائی اسرائيل، و هچنين بازگشت لبنانی های بی خانمان و آواره، به خانه و روستاهای خود، هستيم."

 «عبدالله بداوی»، نخست وزير مالزی، و رئيس ادواری سازمان کشورهای اسلامی، ميگويد برای جهان اسلام زمان آن فرا رسيده است که پا فراتر نهند و تنها به صدور قطعنامه اکتفا نکنند. آقای بداوی ميافزايد کشورهای اسلامی بايد نقش بيشتری در پايان دادن به جنگ بين اسرائيل و جنگجويان حزب الله بازی کنند.

 نخست وزير مالزی اظهار داشت که کشورش آماده است پاسداران حافظ صلح، تحت نظارت سازمان ملل متحد، به لبنان اعزام دارد، و از ساير کشورهای اسلامی مصراً خواست اقدام مشابه ای بعمل آورند.

 سازمان ملل متحد هنوز برای رسيدن به توافقی در مورد فرستادن نيروهای بين المللی پاسدار صلح به منطقه تلاش ميکند. اجلاس شورای امنيت سازمان ملل متحد در باره بحران کنونی تا بحال دو بار، بخاطر عدم توافق بين آمريکا و فرانسه پيرامون جزئيات اعزام نيروهای بين المللی به منطقه به تعويق افتاده است.

  از يک سو، آمريکا، بريتانيا، و اسرائيل ميگويند تا زمانيکه نيروهای پاسدار صلح در محل مستقر نشوند؛ و دولت لبنان مسئوليت کامل جنوب لبنان را در اختيار نگرفته است؛ نميتوان اعلام آتش بس کرد.

 از سوی ديگر، فرانسه و پنجاه و شش عضو سازمان کشورهای اسلامی، که بزرگترين مجمع کشورهای اسلامی را در جهان تشکيل ميدهد، با ارائه راه حلی کاملاً مختلف، ميگويند استقرار نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل، و دست يابی سياسی به صلحی پايدار، بايد متعاقب آتش بس فوری و بدون قيد و شرط، و پس از متوقف کردن کشتار و تخريب صورت گيرد.

 در همين حال، «فواد سينيورا»، نخست وزير لبنان، به اجلاس سازمان کشورهای اسلامی گفت تا بحال نهصد نفر در اثر جنگ کشته و بيش از سه هزار نفر مجروح شده اند، که يک سوم آنها را کودکان کمتر از دوازده سال تشکيل ميدهند. اقای سينيورا با ارسال ويدئوئی، خطاب به سازمان کشورهای اسلامی ميافزايد يک چهارم جمعيت لبنان، يعنی بيش از يک ميليون نفر، بی خانمان شده اند.

 بعضی از مقامات شرکت کننده در کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی هشدار دارند که بی تفاوتی جامعه بين المللی در مورد مسئله لبنان کمک به افراط گری مسلمانان، و در نتيجه، گسترش خشونت در جهان ميکند.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، که ضد سياست های دولت اسرائيل است، در اجلاس يک روزه سازمان کشورهای اسلامی شرکت داشت.

 ايران و سوريه از حاميان اصلی حزب الله هستند، ولی هيچکدام تا بحال نقشی در حل بحران کنونی نداشته اند.