به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره سخنرانی يوشکا فيشر درباره نقش ايران در خاورميانه توجه فرمائيد.