آقای ميرزاقلی خوبان، فعال حقوق بشر در تهران و عضو پيشين کميته بحران زندانيان سيآسی در ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا رويدادهای مربوط به درگذشت اکبر محمدی فعال دانشجويی در حبس رژيم اسلامی و بازگشت پدر و مادر او از ترکيه  را مورد بررسی قرار داد.