منوچهر محمدی، برادر اکبر محمدی، در پيامی مالامال از احسلاسات غم انگيز ناشی از فاجعه فوت برادرش خطاب به خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، شنوندگان صدای آمريکا و همه مردم ايران نکاتی را بازگو کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.