بسياری از کارشناسان، دولتها و شهروندان کشورهای گوناگون نگران پيآمدهای اقتصادی بحران لبنان هستند.  آقای دکتر بهمن آقايی ديبا، کارشناس انرژی و مشاور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آثار کوتاه مدت اين بحران را بر منطقه خاورميانه و ايران مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.