سه سال پيش از اين، در خردادماه ۱۳۸۲، زمانی که اکبر محمدی برای گذراندن مرخصی استعلاجی کوتاه مدت از زندان به نزد خانواده اش در آمل بازگشته بود، اين دانشجوی شجاع و آزاديخواه ضمن يک گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از مصائب و شکنجه هايی پرده برداشت که بدنبال دستگير شدن در فاجعه ۱۸ تيرماه حمله به کوی دانشگاه در زندان توحيد متحمل شده بود. به اين گفتگو و پيام زنده ياد اکبر محمدی توجه فرمائيد.