بمناسبت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت ايران خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای مهدی قاسمی، نويسنده و تحليلگر سياسی، روند جنبش آزاديخواهی و انقلاب مشروطيت را طی سلسله بحث هايی مورد بررسی قرار دادند که توجه شما را به آن جلب می کنيم.