سرکوب فعالان دانشجوئی در غرب ايران و پيگرد قانونی شماری از دانشجويان، موضوع گزارشی از خسرو کردپور، روزنامه نگار مستقل در کردستان ايران است که در گفت وگو با رامش مطرح می شود.