با نزديک شدن سالروز صدور فرمان مشروطيت در ايران آقای امير حسين موحدی سخنگوی درونمرزی کميته بحران زندانيان سياسی در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون تلاشها برای برگزاری گردهمآيی در اين رابطه توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.