چريک های حزب الله روزچهارشنبه تلفات سنگينی به اسرائيل وارد آوردند ودرجريان جنگ شديدی درنزديکی مرزجنوبی لبنان، ۹ سرباز اسرائيلی را کشتند.

ارتش اسرائيل می گويد در کمينگاهی درنزديکی شهر بنت جبيل که يک قرارگاه عمده حزب الله تلقی می شود و در فاصله چهار کيلومتری مرز در داخل خاک لبنان قرار دارد، هشت سربازاسرائيلی جان خود را ازدست دادند و بيش از ۲۰ نفر مجروح شدند. به گفته ارتش اسرائيل، نهمين سرباز اسرائيلی در شهر مارون الرأس کشته شد.

خبرنگار صدای آمريکا از نزديکی صحنه جنگ گزارش می دهد که اسرائيل در کوشش های خود برای اشغال بنت جبيل با مقاومتی سرسختانه تر از آنچه که انتظار آن را داشت مواجه گرديد و اکنون در حال اعزام نيروهای کمکی به منطقه است.

ارتش اسرائيل می گويد ده ها تن ازجنگجويان حزب الله نيزکشته شدند.

درهمين حال يک ژنرال بلندپايه اسرائيلی اظهار داشت پيش بينی می کند تهاجم اسرائيل به لبنان تا چند هفته ديگرهمچنان ادامه داشته باشد.

مقامات اسرائيل می گويند اهود اولمرت نخست وزير اين کشور برای دورنگاه داشتن حزب الله ازمرز، می خواهد يک منطقه امنيتی با عمق دوکيلومتر درجنوب لبنان به وجود آورد.

درهمين حال هواپيماهای جنگی لبنان با بمباران شهرساحلی تاير Tyre  درجنوب لبنان، دفاترکار فرمانده حزب الله درجنوب لبنان را هدف قراردادند. هنوز روشن نشده است که آيا وی هنگام بمباران درساختمان بوده است يا نه.