اظهار نظر «ژاک شيراک»، رئيس جمهوری فرانسه، در باره پرونده هسته ای ايران و نيز دخالت های اين کشور در لبنان.

به گزارشی از محمد رضا شاهيد از پاريس توجه فرمائيد.