عليرغم کاهش رشد اقتصادی آمريکا در سه ماه دوم سال جاری، درجه اعتماد مصرف کنندگان به آينده اقتصادی آمريکا افزايش يافت .

 موسسه پژوهش های اقتصادی «کنفرانس بورد» گفت شاخص های اندازه گيری درجه اعتماد مردم و شرکتها به آينده اقتصادی آمريکا، از صد و پنج مميز چهاردهم درصد در ماه ژوئن، به صد و شش مميز پنج دهم درصد در ماه ژوئيه، افزايش يافت. درجه اعتماد مصرف کنندگان به آينده اقتصادی آمريکا در ماه آپريل صد و نه مميز هشت دهم درصد بود که بالاترين درجه اعتماد مردم به اقتصاد آمريکا را در سال جاری نشان ميدهد.

 «لين فرانکو»، مدير موسسه پژوهشی «کنفرانس بورد»، و بسياری ديگر از اقتصاددانان پيش بينی ميکنند اعتماد مردم و شرکتها به آينده اقتصادی آمريکا در ماه اوت احتمالاً کاهش خواهد يافت.

موسسه پژوهشهای اقتصاد «کنفرانس بورد» همچنين ميگويد نظر مصرف کنندگان در مورد وضع کنونی اقتصاد آمريکا، از صد و سی دو مميز دو دهم در صد ماه ژوئن، به صد و سی و سه درصد، افزايش يافته است.

 درجه اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد آمريکا شاخص ميزان مصرف مردم و شرکتها خواهد بود که حدوداً دو سوم اقتصاد آمريکا را تشکيل ميدهد.