کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد مجددا خواستار آتس بسی فوری در خاورميانه شده است و به کنفرانس رم در باره مناقشه اسرائيل و حزب الله گفت اوضاع وحشت آور و خطرناک است.

آقای عنان به حزب الله قويا توصيه کرد هدف گيری عامدانه مراکز جمعيتی اسرائيل را متوقف کند، و از اسرائيل خواست به محاصره، بمباران و عمليات زمينی در لبنان پايان دهد.

آقای عنان به شرکت کنندگان در کنفرانس توصيه کرد دنبال راه حلی سياسی بروند که بتواند آتش بس را به صلحی بادوام تبديل کند - روندی که می تواند احتمالا به استقرار يک نيروی بين المللی در امتداد مرز لبنان و اسرائيل منجر شود.

 دبيرکل سازمان ملل متحد همچنين خواستار تعهد کمک هائی اقتصادی برای لبنان شد.

 نمايندگان هجده کشور عرب و غربی، و سازمانهای بين المللی در کنفرانس يک روزه رم که برای تبادل نظر در باره راههای پايان بخشيدن به مناقشه تشکيل شده است، شرکت دارند.

 رياست کنفرانس ، مشترکا بر عهده ايتاليا و آمريکاست.

کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه موضع آمريکا را تکرار کرد که آتش بس بايد با شرايطی همراه باشد که به صلحی با دوام منجر شود.