خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با خليل بهراميان، وکيل تعدادی از زندانيآن سياسی در ايران، وضعيت زندانيان سياسی از قبيل برادران محمدی، حشمت الله طبرزدی و سايرين  مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.