کميسيون مستقل انتخاباتی کنگو می گويد خشونت های اخير وتهديدهای مربوط به تحريم انتخابات، مانع ازبرگزاری انتخابات ملی روز يکشنبه درکنگونخواهد شد.

گريس لولا Grace Lula عضوکميته انتخاباتی کنگو درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت پليس کميسيون همراه با نيروهای اتحاديه اروپا از شهروندان درحوزه های انتخاباتی حفاظت خواهند کرد.

به گفته لولا، علی رغم اتهامات محلی وبين المللی درمورد کوشش های دولت برای اعمال نفوذ در نتايج انتخابات کنگو، انتخابات عاری ازهرگونه تقلب خواهد بود.

هزاران تن ازتظاهرکنندگان وابسته به اپوزيسيون روزسه شنبه درکينشاسا با پليس ضد شورش درگيرشدند وپوسترهای جوزف کابيلا رئيس جمهوری کنگو را پاره کردند وبمب های دست ساز پرتاب کردند.

هنوزگزارشی درباره تلفات اين زد وخوردها منتشر نشده است.

انتخابات رياست جمهوری وپارلمانی کنگو، نخستين انتخابات آزاد وچند حزبی است که در۴۰ سال گذشته درجمهوری دمکراتيک کنگو برگزارمی شود.

با اين حال کليسای کاتوليک کنگوازپيروان خود خواسته است اگرنگرانی های مربوط به ادعای بی نظمی درانتخابات مورد توجه قرارنگيرد، انتخابات را تحريم کنند.