به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره انتخاب ملکه امسال توجه فرمائيد.