رشوه دهی، رشوه گيری ، و تبارگماری و ساير انواع فساد کم و بيش در همه اجتماعات وجود دارد اما تاثير نامطبوع آن در کشورهای فقير شديدتر است. بانک جهانی فساد را يکی از مهمترين موانع در برابر پيشرفت اقتصادی و اجتماعی ميشمارد زيرا فساد اجرای قوانين و سازمان زير بنايی لازم برای توسعه را تضعيف می کند.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.