در رم پلیس ایتالیا در پیشاپیش تشکیل کنفرانس بررسی بحران لبنان و ورود وزیر امور خارجه آمریکا، دیپلمات ها و مقامات کشورها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به تدابير امنيتی افزوده است.

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه وارد رم شد. پلیس نواحی اطراف وزارت امور خارجه ایتالیا و نیز خود وزارتخانه را که کنفرانس قرار است در آنجا تشکیل شود زیر نظر گرفته است.

واتیکان و سفارت آمریکا نیز زیر نظارت ویژه قرار گرفته اند.