يکصدو نودمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به انتخاب پرزيدنت فرانکلين روزولت به عنوان مرد سال ۱۹۳۲ و سپس دوران رياست جمهوری وی پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.