خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای دکتر نادر انتصار، استاد و رئيس بخش علوم سياسی و امور جزايی در دانشگاه آلابامای جنوبی، سفر خانم کاندوليزا رايس به  خاورميانه را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.