هند یک موشک کوتاه بُرد ِ زمین به هوا را در چارچوب برنامه اخيرآزمایش موشکهای مختلف خود آزمايش کرده است.

 آزمايش اين موشک ضد هواپيما و ضد موشک، که "تریشول" نام دارد، و سوخت جامد مصرف ميکند، امروز در استان ساحلی اوريسا در شرق هند انجام گرفت.

این موشک ۹ کیلومتر ُبرد دارد .

 مقامات میگویند موشکهای "تریشول" نوع هندی موشکهای "پتریوت" آمریکا است.

هند این موشک را برای استفاده در نیروهای سه گانه زمينی، هوائی و دريائی خود ساخته است.